Alarmy mají následující severity:
KRITICKÝ – vyžaduje okamžitou pozornost a rychlý zásah.
DŮLEŽITÝ – vyžaduje pozornost a další analýzu problému. Případný zásah lze provést i po několika dnech.
INFO – alarm má informativní charakter, nevyžaduje zásah.

VÝPADEK ČERPADLA 1

číslo alarmu 101:  KRITICKÝ
JEN PRO TLAKAN P8 (ovládání dvou čerpadel). Čerpadlo je odpojeno a nečerpá, nutná kontrola v místě instalace. Zkontrolovat a nastavit správnou hodnotu jmenovitého proudu na motorovém spínači pro čerpadlo číslo 1 – doporučené hodnoty jsou uvedeny v nápovědě na zařízení. Stiskem černého tlačítka „1“ zapnout motorový spínač číslo 1. Pokud motorový spínač opakovaně vypíná objednat servisní zásah.

VÝPADEK ČERPADLA 2

číslo alarmu 102:  KRITICKÝ
JEN PRO TLAKAN P8 (ovládání dvou čerpadel). Čerpadlo je odpojeno a nečerpá, nutná kontrola v místě instalace. Zkontrolovat a nastavit správnou hodnotu jmenovitého proudu na motorovém spínači pro čerpadlo číslo 2 – doporučené hodnoty jsou uvedeny v nápovědě na zařízení. Stiskem černého tlačítka „1“ zapnout motorový spínač číslo 2. Pokud motorový spínač opakovaně vypíná objednat servisní zásah.

VÝPADEK ČERPADLA

číslo alarmu 103:  KRITICKÝ
Čerpadlo je odpojeno a nečerpá, nutná kontrola v místě instalace. Zkontrolovat a nastavit správnou hodnotu jmenovitého proudu na motorovém spínači – doporučené hodnoty jsou uvedeny v nápovědě na zařízení. Stiskem černého tlačítka „1“ zapnout motorový spínač. Pokud motorový spínač opakovaně vypíná objednat servisní zásah.

HAVARIJNÍ HLADINA - CHYBA PLOVÁKŮ

číslo alarmu 104:  KRITICKÝ
Porucha jednoho ze dvou plováků, neprodleně objednat servisní zásah. Zkontrolovat výšku hladiny v jímce, pokusit se odčerpat pomocí ručního čerpání, nebo sepnutím spínače ZA. V případě poruchy spodního plováku nelze odčerpávat bez odborného zásahu do řídící jednotky.

HAVARIJNÍ HLADINA - ZNEČISTĚNÍ SOND

číslo alarmu 105:  DŮLEŽITÝ
Vystoupání hladiny až k vrchnímu plováku. Jedna, nebo obě sondy nesignalizují správně zaplavení. Pokud nejsou aktivní další alarmy, doporučuje se sepnutí spínače ZA, nebo aktivace funkce „Odčerpat na min. hladinu“ v aplikaci NOM – obojí odčerpá hladinu až po spodní plovák. Následně je nutné očistit sondy v jímce proudem vody – postup zde. Pokud se alarm opakuje, objednat servisní zásah.

HAVARIJNÍ HLADINA

číslo alarmu 106:  KRITICKÝ
Vystoupání hladiny až k vrchnímu plováku, sondy a spodní plovák jsou rovněž zaplaveny. Pokud nejsou aktivní další alarmy, počkat na odčerpání. Doporučuje se kontrola stavu motorového spínače (musí být zapnut). Pokud nedojde k odčerpání do cca 15 minut, nebo pokud se alarm opakuje, objednat servisní zásah.

ZNEČISTĚNÍ SOND

číslo alarmu 107:  DŮLEŽITÝ
Jedna, nebo obě sondy nesignalizují správně zaplavení. Doporučuje se kontrola zaplavení plováků a sond v diagnostice NOM, případně přímo v jímce. Následně je nutné odčerpat hladinu až po spodní plovák pomocí spínače ZA, nebo aktivací funkce „Odčerpat na min. hladinu“ v aplikaci NOM – obojí odčerpá hladinu až po spodní plovák a po té očistit sondy v jímce proudem vody – postup zde. Pokud se problém opakuje, objednat servisní zásah.

ZAPNUTÍ SPÍNAČE ZA

číslo alarmu 108:  DŮLEŽITÝ
Spínač ZA byl přepnut do polohy ON. K deaktivaci alarmu dojde do 30ti minut od přepnutí spínače ZA do polohy OFF. Spínač ZA (Záložní Automatika) v poloze ON deaktivuje snímání hladiny pomocí sond, čerpadlo je ovládáno pouze pomocí spodního plováku. V tomto stavu lze zařízení provozovat pouze v případě problémů se snímačem hladiny či při znečištění měřících sond a to na nezbytně nutnou dobu před provedením opravy. Doporučuje se rychlé odstranění problémů a přepnutí spínače do polohy OFF.

RIZIKO POŠKOZENÍ ČERPADLA

číslo alarmu 111:  DŮLEŽITÝ
Zjištěno opakované prodloužení čerpacích časů, což může být důsledek opotřebení hydraulické části čerpadla, nebo jiného poškození čerpadla např. ucpání. Doporučuje se kontrola referenčního a průměrného čerpacího času v detailu zařízení, kontrola a případná výměna hydraulické části čerpadla, nebo objednání servisního zásahu.

CHYBA V KOMUNIKACI

číslo alarmu 112:  INFO
Došlo ke ztrátě minimálně jedné zprávy odeslané zařízením. Alarm je deaktivován po přijetí další zprávy se správným pořadovým číslem (SEQ). Ztráta jedné zprávy nezpůsobí žádný problém. K chybě může občas dojít v důsledku provozních aktivit v mobilní síti SIGFOX. Pokud k chybě dochází opakovaně doporučujeme změnit pozici antény a zlepšit podmínky pro příjem signálu, případně instalovat výkonnější anténu, kterou lze objednat ZDE. Alarm je možné trvale deaktivovat v nastavení parametrů daného zařízení.

PŘIPOJENÍ K NAPÁJENÍ

číslo alarmu 901:  INFO
Zařízení bylo připojeno k napájení a zapnuto. Zpráva je odeslána 60 minut po připojení napájení.

RUČNÍ ČERPÁNÍ

číslo alarmu 902:  INFO
Čerpadlo bylo ručně spuštěno pomocí tlačítka na ovládacím displeji.

VYNULOVÁNÍ ALARMOVÝCH ČÍTAČŮ

číslo alarmu 903:  INFO
Provedeno vynulování alarmových čítačů v servisním menu na ovládacím displeji.

DOSAŽEN MAX. POČET ZPRÁV NA DEN

číslo alarmu 904:  INFO
Zařízení může odeslat maximálně 44 alarmových zpráv za den. Do 24:00 daného dne, již nelze odesílat alarmy. Statusové zprávy jsou dále odesílány bez omezení. V 0:00 dojde k odblokování a alarmy budou opět odesílány.

ODČERPÁNÍ NA MIN HLADINU - VYPNUTO PLOVÁKEM

číslo alarmu 905:  INFO
Zpráva potvrzující provedení požadavku z aplikace NOM – došlo k odčerpání hladiny pod úroveň spodního plováku.

ODČERPÁNÍ NA MIN HLADINU - ZASTAVENO PO 9 min

číslo alarmu 906:  INFO
Požadavek z aplikace NOM nelze provést – nedošlo k odčerpání hladiny pod úroveň spodního plováku ani po 9 minutách. Zkontrolovat výšku hladiny v jímce. Ověřit zda čerpadlo čerpá a není poškozena hydraulika. Objednat servisní zásah.

VZDÁLENÁ DEAKTIVACE HOUKAČKY

číslo alarmu 907:  INFO
Provedena deaktivace houkačky na základě požadavku z aplikace NOM.

VZDÁLENÁ AKTIVACE HOUKAČKY

číslo alarmu 908:  INFO
Provedena aktivace houkačky na základě požadavku z aplikace NOM.

ČISTĚNÍ

číslo alarmu 909:  INFO
Za posledních 24h nedošlo k sepnutí čerpadla. Systém automaticky spustil čerpadlo na 30s a pročistil výtlakové vedení. Tyto čistící cykly jsou každých 24h spouštěny, dokud není hladina odčerpána pod spodní plovák, nebo dokud nedojde ke standardnímu sepnutí čerpadla.

VZDÁLENÁ ZMĚNA CITLIVOSTI SOND

číslo alarmu 910:  INFO
Provedena změna citlivosti sond na základě požadavku z aplikace NOM.

ČERPADLO NELZE VZDÁLENĚ SEPNOUT

číslo alarmu 911:  INFO
Požadavek z aplikace NOM nelze provést – čerpadlo není možné vzdáleně sepnout, protože je odpojeno motorovým spínačem. Stiskem černého tlačítka „1“ zapnout motorový spínač. Pokud motorový spínač opakovaně vypíná objednat servisní zásah.

DOWNLINK OK

číslo alarmu 912:  INFO
Nevyžaduje žádnou akci. Systémové hlášení o přijetí a zpracování jednoho z požadavků – synchronizace času, test spojení, změna řídících parametrů.